Ingatlanátruházás illetékei

Visszterhes vagyonátruházás esetén fizetendő illeték mértéke

Visszterhes vagyonátruházás általános mértéke - ha a törvény eltérően nem rendelkezik (pl. lakóingatlan) - a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 10%.
E 10%-os illetéket kell tehát fizetni pl. garázs, iroda, üdülő, üzlet, stb. visszterhes szerzése esetén.

Az illeték mértéke lakóingatlan vásárlása esetén

Lakástulajdon szerzése esetén az illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értéke, az illeték mértéke lakásonként 4 millió Forintig 2%, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 6%.
Lakás tulajdoni hányadának szerzése esetén a 4 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére alkalmazható a 2 %-os illeték (pl. 1/2-ed szerzése esetén 2 millió forintig), a forgalmi érték ezt meghaladó része után 6 %-os illetéket kell fizetni.
Fontos megjegyezni, hogy vagyoni értékű joggal terhelt lakástulajdon szerzése esetén az árnak olyan hányadára alkalmazható a 2%-os illetékmérték, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel a lakás forgalmi értékében.
A lakástulajdon szerzéséhez kapcsolódóan a megfelelő törvényi feltételek megléte esetén - több kedvezmény is igénybe vehető, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:
- egy éven belül értékesített másik lakás beszámítása,
- lakásépítési kedvezmény figyelembevétele,
- 35. életévét be nem töltött fiatalt megillető kedvezmény,
- 30 millió forgalmi értéket meg nem haladó új lakás tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó kedvezmény,
- lakástulajdonok cseréjére vonatkozó kedvezmény.
A különböző kedvezmények és mentességek igénybevételének szabályait a törvény részletesen tartalmazza.

Lakóház építésére alkalmas telek illetéke

A lakóház építésére alkalmas telektulajdon (tulajdoni hányad), valamint erre alapított vagyoni értékű jognak megszerzése (ajándékozással, örökléssel és visszterhes vagyonátruházással egyaránt) mentes a vagyonszerzési illeték megfizetése alól, amennyiben a vagyonszerző nyilatkozatában vállalja, hogy a megszerzett telken lakóházat épít.
A lakóház felépítését 4 éven belül kell igazolni a (nevére szóló) használatbavételi engedély bemutatásával az illetékhivatal felé.
ingatlan illeték

Az illetékelőleg

Ingatlan tulajdonjogának, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak ajándékozási, illetve visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső szerzése után a fizetésre kötelezett a bejelentett érték alapulvételével illetékelo~leget köteles fizetni. Az illetékelőleg fizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja.
Az illetékelőleg összegét az illetékhivatal a fizetési meghagyásban közli.